O konferencji

Zamówienia Publiczne w Ochronie Zdrowia to jednodniowa konferencja poświęcona specyfice sektora ochrony zdrowia w zamówieniach publicznych, która pozwoli uzyskać odpowiedzi na nurtujące w codziennej pracy pytania.

Zaproszeni Prelegenci na  co dzień wspierają procesy zakupowe, jak i ofertowania  dla szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia. W sposób jak najbardziej praktyczny przedstawią zagadnienia, które są istotne z punktu widzenia planowania, przygotowania, prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i które pozwolą zminimalizować ryzyka na etapie postępowania, jak i realizacji umowy w sprawie zamówienia oraz użytkowania zakupionych rozwiązań. Omówią najważniejsze regulacje, orzecznictwo, interpretacje organów kontrolnych, a także wskażą na dobre praktyki.

Konferencja skierowana jest do:

  • specjalistów do spraw zamówień publicznych i kierowników działów zamówień w podmiotach należących do systemu ochrony zdrowia,
  • prezesów, dyrektorów i zarządców szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia,
  • osób nadzorujących i kontrolujących oraz audytujących jednostki ochrony zdrowia.

Harmonogram

23.09.2024 r.

Rejestracja uczestników (stacjonarnie) / Poczekalnia konferencyjna (online)

9.00–9.30

Otwarcie konferencji

9.30-9.40

1.

9.40-10.30

Audyt i kontrola zarządzania systemem udzielania zamówień publicznych w szpitalach i innych jednostkach ochrony zdrowia

• specyfika zamówień realizowanych przez szpitale i inne jednostki ochrony zdrowia
• system zarządzania zamówieniami publicznymi
• organizacja systemu planowania i optymalizacja
• osoby odpowiedzialne i regulacje wewnętrzne
• zamówienia podprogowe jako integralny element systemu udzielania zamówień publicznych

2.

10.30-11.20

Rozeznanie rynku jako kluczowe zadanie zamawiającego warunkujące prawidłowe przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego

• cel ustalenia wartości zamówienia
• dywersyfikacja metod ustalania wartości zamówienia w kontekście analizy potrzeb i wymagań – rekomendacje UZP
• obowiązki zamawiającego uzależnione od wartości zamówienia
• termin ważności wartości szacunkowej
• wpływ rozeznania rynku na kwalifikowalność wydatków w przypadku zamówień dofinansowywanych ze środków UE

Przerwa

11.20–11.50

3.

Opis przedmiotu zamówienia w szpitalach i innych jednostkach ochrony zdrowia. Wyeliminowanie sankcji karnych i finansowych - rekomendacje audytora

• zasady interpretacji przepisów
• przedmiotowe środki dowodowe – zasady żądania i uzupełniania
• najczęstsze problemy i rekomendacje przy realizacji postępowań m.in. na:
• dostawę wyrobów medycznych (wyroby jednorazowe poza wszczepialnymi, wyroby wszczepialne i wielorazowe wymagające sterylizacji)
• dostawę dużej aparatury medycznej
• wyposażenie pomieszczeń szpitalnych i operacyjnych
• depozyty; serwis; dzierżawa

4.

Prawo opcji jako lekarstwo na niepewność zakupową produktów leczniczych

• prawo opcji w przepisach prawa zamówień publicznych
• opcja nie tylko hasłem w ogłoszeniu
• klauzula abuzywna kontra prawo opcji
• pozytywne i negatywne przykłady stosowania prawa opcji
• opcja i wznowienie jako narzędzie pozwalające na elastyczne zarządzanie umową o zamówienie publiczne

Przerwa

13.30–14.00

5.

Kryteria jakościowe przy dostawach urządzeń medycznych

• zasada efektywności ekonomicznej
• jakość jako istotne kryterium oceny ofert
• kryteria jakościowe a ograniczenie konkurencji
• uzasadnione potrzeby zamawiającego a możliwości rynkowe
• formułowanie kryteriów oceny oferty (parametry techniczne, funkcjonalności, koszty użytkowania i inne)
• opis sposobu oceny ofert (kryteria punktowane, ważone i mieszane)
• przedmiotowe środki dowodowe – kiedy i jak ich wymagać w celu potwierdzenia jakości oferowanej w ramach kryteriów

6.

Postępowania na udzielenie zamówienia na usługi serwisu sprzętu medycznego

• definicja serwisu
• sprzęt techniczny i jego kategorie a sprzęt medyczny
• wymogi prawne dotyczące obsługi sprzętu technicznego na przykładach sprzętu medycznego oraz sprzętu technicznego powszechnego użytku
• specjalne zasady serwisu dla urządzeń medycznych
• pojęcie inżyniera serwisu i zakresy czynności związane z obsługą serwisową
• przegląd techniczny i jego rodzaje
• przegląd gwarancyjny i przegląd pogwarancyjny
• kryteria oceny ofert w postępowaniach na usługi serwisowe
• istotne elementy umowy na świadczenie usług serwisowych
• spory na tle zawieranych umów na świadczenie usług serwisowych

Podsumowanie i zakończenie konferencji

15.40

Zgłoś się w najniższej cenie!

Masz czas do 2 września!

Prelegenci

Miejsce

konferencji stacjonarnej

Golden Floor Prosta, Warszawa

ul. Prosta 69
00-838 Warszawa
Lokalizacja

Formuła online

Ciekawa alternatywa dla konferencji stacjonarnej w atrakcyjnej cenie

01

Zgłoszenie

Dwa dni przed konferencją otrzymasz od nas mailem unikatowy link do platformy. Kliknij w niego i sprawdź czy Twoje urządzanie spełnia wymogi techniczne.

02

Logowanie

Pół godziny przed rozpoczęciem konferencji otwieramy „poczekalnię”. W tym czasie pomożemy Ci w rozwiązaniu ewentualnych problemów technicznych.

03

Udział w konferencji

Widzisz omawianą prezentację i prowadzącego. Możesz pobrać udostępnione materiały. W trakcie konferencji zaplanowaliśmy dwie przerwy.

04

Po konferencji

Wydrukowany certyfikat wyślemy pocztą. Pamiętaj, że konferencja nie jest nagrywana i nie będzie można jej później odtworzyć.

Organizator

Poznajmy się!

Koordynator ds. Zgłoszeń

Olga Baron

71 797 28 58

olga.baron@presscom.pl

Dział Obsługi Klienta

tel. 71 798 48 40

faks 71 798 48 48

oz@przetargipubliczne.pl

Zgłoś się w najniższej cenie!

Wydawca miesięcznika „Przetargi Publiczne”
Presscom Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław
NIP: 897-168-80-84

www.presscom.pl

Santander Bank Polska: 96 1090 1522 0000 0001 0162 2418

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000173413, kapitał zakładowy: 50 000 zł, REGON: 932945064. Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych: 2.02/00015/2005